2109480532

Κανονισμοί Λειτουργίας

Τα ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη έχουν θεσπίσει ένα σύστημα κανόνων και κανονισμών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Ιδιαίτερα στην σχολική βαθμίδα του Δημοτικού, κατά την οποία οι μικροί μαθητές έρχονται σε πρώτη γνωριμία και επαφή με το σχολικό σύστημα και περιβάλλον, είναι εξαιρετικής σημασίας να μπορούν τα παιδιά να υπακούν σε κανόνες. Ακολουθώντας κανονισμούς που είναι κοινά αποδεκτοί από όλη τη σχολική "ομάδα", τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν σε αυτό το πλαίσιο της ομάδας: οι μαθητές και οι δάσκαλοι του δημοτικού αλληλεπιδρούν και η αλληλεπίδραση αυτή επηρεάζει σημαντικά τον υπό εξέλιξη χαρακτήρα των παιδιών.

Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικό για τα παιδιά που φέρουν διαφορετικό υπόβαθρο από την οικογένειά τους, να εισέρχονται στο νέο σχολικό περιβάλλον ομαλά, προκειμένου να μπορέσουν σε δεύτερο στάδιο να διαμορφώσουν ισχυρές, μεστές προσωπικότητες που επιδεικνύουν υπευθυνότητα, ευθύνη και κοινωνική ευαισθησία.

Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, το σχολείο μας εφαρμόζει ορισμένους κανόνες που αφορούν τη σχολική ζωή στο σύνολό της:

- Η επικοινωνία είναι ο πρώτος "κανονισμός" που είναι απαραίτητο να εφαρμόζουν όλα τα μέλη του σχολείου μας: λαμβάνοντας υπόψιν τις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε μαθητή, η σχολική ζωή οργανώνεται αρμονικά σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, κάνοντας το κλίμα θετικό εντός και εκτός της τάξης. Έτσι, η ομάδα λειτουργεί ομαλά, ακολουθώντας συγκεκριμένη δομή και μορφές συμπεριφοράς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο μαθητής να διαμορφώνει μέσω αυτής της διαδικασίας τη στάση ζωής, το χαρακτήρα και τις αξίες του μέσα στο θετικό σχολικό περιβάλλον. Επιπλέον, το θετικό κλίμα του "ανοιχτού" σε συζήτηση περιβάλλοντος του δημοτικού μας ενθαρρύνει τα παιδιά να προοδεύουν σε εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς νιώθουν όμορφα και άνετα.

- Ο σεβασμός στην ξεχωριστή προσωπικότητα κάθε μαθητή είναι, επίσης, ιδιαίτερης σημασίας για το σχολείο μας: οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και οι επιδόσεις των παιδιών είναι οι παράγοντες που καθορίζουν το ρόλο που θα αναλάβει το κάθε μέλος στο πλαίσιο της σχολικής ομάδας. Οι εκπαιδευτικοί μας ενθαρρύνουν τα παιδιά να αναδείξουν τις ικανότητές τους, αναγνωρίζοντας τα ταλέντα τους και προβάλλοντάς τα. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές όχι μόνο εξελίσσουν τα ταλέντα - ικανότητές τοιυς, αλλά καλλιεργούν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, αποκτώντας αυτοπεποίθηση.

- Η ποιότητα του περιβάλλοντος είναι ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αρμονική λειτουργία της σχολικής ομάδας. Όπως η προσωπικότητα και οι δραστηριότητες του μαθητή επηρεάζουν το σχολικό περιβάλλον, έτσι κι ένα θετικό, ευνοϊκό περιβάλλον επιδρά σημαντικά στην προσωπικότητα του μαθητή. Στα εκπαιδευτήρια Λαμπίρη, άλλωστε, πιστεύουμε πως η σχέση μεταξύ μαθητή - σχολείου είναι μία δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης: το ένα μέρος επηρεάζει το άλλο και, όταν και τα δύο μέρη ασκούν θετική επίδραση, τότε επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Συνεπώς, οι κανονισμοί που διέπουν το σχολικό περιβάλλον του δημοτικού μας δεν είναι στείροι κανόνες για την αρμονική διεξαγωγή των μαθημάτων, αλλά περισσότερο αξίες που πηγάζουν από τη μαθητοκεντρική προσέγγιση και φιλοσοφία των εκπαιδευτηρίων μας.

 

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος σήμερα κιόλας!

Εγγραφή!

Επικοινωνία

Δημοτικό Σχολείο
Εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη

Κοραή 77 & Ταξιαρχών, Μοσχάτο Αττικής.
Νότια Προάστια Αθήνας

210-9480532 | 210-9420374